LoyalToYou Je hebt de K van Elisabeth Versluis

Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 01-12-2017
1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop, geschreven afspraak, aanbieding en overeenkomst tussen LoyalToYou en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan LoyalToYou geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van LoyalToYou.
3. Algemene voorwaarden van derden worden door LoyalToYou niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkellijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.
2. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten. Bij constatering van een typefout dient dit binnen een week gemeld te worden, waarna LoyalToYou de prijs zal controleren en hiervan schriftelijk bevestiging zal geven.
3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
4. De overeenkomst tussen wederpartij en LoyalToYou gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij LoyalToYou. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van LoyalToYou en gaat de wederpartij een betalingsverplichting aan.
5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat LoyalToYou dit per e-mail of telefonisch aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
6. De overeenkomst tussen wederpartij en LoyalToYou is bindend op het moment dat LoyalToYou per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door LoyalToYou aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan LoyalToYou.
3. Betaling
1. Betalingen aan LoyalToYou kunnen gedaan worden door middel van IDeal, overboeking vooraf, of na overleg tussen wederpartij en LoyalToYou contant.
4. Leveringsvoorwaarden
1. De bestelling door wederpartij wordt geleverd nadat de betaling van de volledige factuur door LoyalToYou is ontvangen.
2. Alle producten die op voorraad zijn worden binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd, tenzij sprake is van overmacht. Hiervan wordt de klant binnen die periode op de hoogte gesteld.
3. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen wederpartij en LoyalToYou schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal 3 maanden.
4. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via met PostNL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels e-mail of bestelling via de website. LoyalToYou draagt zorg voor het zorvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor het beschadigd leveren van bestellingen door fouten bij PostNL of diegenen die de verzending verzorgen of wederpartij.
5. Wij verzenden brievenbuspost in een verpakking die voldoet aan de (maximale) formaten voor brievenbuspost, zoals bepaald door PostNL. Bij het niet kunnen bezorgen van de bestelling wegens afwijkend formaat van de eigen brievenbus van de wederpartij, verzendt LoyalToYou het poststuk enkel en alleen opnieuw, wanneer de extra verzendkosten door de wederpartij voldaan zijn.
5. Garantie, ruilen en retourneren
1. LoyalToYou controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. LoyalToYou is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), wederpartij of anderen.
2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. LoyalToYou en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.
3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail te sturen naar LoyalToYou. De bestelling of een deel daarvan kan alleen dan geruild of geretourneerd worden wanneer het artikel dysfunctioneel is en (boek) printfouten bevat.
4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan kan binnen 7 dagen na aankoop. Retour sturen gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal LoyalToYou binnen 7 dagen overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten (aankoop + porto) voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats.
5. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van LoyalToYou, door leveren van een verkeerd artikel, onjuiste kleur of verkeerde samenstelling. Hierbij wordt uitgegaan van de per mail bevestigde bestelling.
6. LoyalToYou garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending. LoyalToYou garandeert op het moment van verzenden een houdbaarheidstermijn van de producten van minimaal één maand. Uitzonderingen hierop vormen aanbiedingen van producten waarbij specifiek is aangegeven dat de aanbieding gebeurt naar aanleiding van de houdbaarheidsdatum.
7. Om de hygiëne en veiligheid te kunnen garanderen, kunnen verzorgingsproducten nooit worden geretourneerd of geruild.
6. Aansprakelijkheid
1. LoyalToYou aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
2. LoyalToYou is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage of verval van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.
3. LoyalToYou is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door LoyalToYou geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of product geleverd door LoyalToYou.
4. LoyalToYou is niet verantwoordelijk voor allergische of overgevoelige reacties op de producten. Van ieder product staat duidelijk aangegeven welke ingrediënten en welke bekende mogelijke allergenen het bevat. LoyalToYou werkt met natuurlijke producten die doorgaans geen klachten veroorzaken. Een individuele overgevoeligheid kan echter altijd voorkomen en valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid van LoyalToYou. Aangeraden wordt om van ieder product eerst een kleine hoeveelheid uit te proberen, alvorens grotere lichaamsoppervlakken in te smeren. De verzorgingsproducten van LoyalToYou zijn uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.
5. Conform de instructie van het boek “Je hebt de K van…”: Neem geen kruidenmiddelen bij chronische aandoeningen of tijdens behandelingen door een arts zonder voorafgaand overleg met de behandelend arts.
6. LoyalToYou aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het onjuist opvolgen van adviezen of door onjuiste adviezen als gevolg van het achterhouden of verdraaien van informatie door de wederpartij.
7. LoyalToYou aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het opvolgen van adviezen in de cursusreader of door onoordeelkundig gebruik van deze adviezen. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor de acties die hij of zij onderneemt, zo ook voor acties naar aanleiding van adviezen gegeven door LoyalToYou.
7. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor LoyalToYou niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.
2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
8. Privacyverklaring (Privacy Policy) 
1. LoyalToYou respecteert de privacy van haar gebruikers en gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen. Wees er verzekerd van dat persoonlijke informatie NOOIT wordt verkocht aan derden, noch wordt gedeeld of verhuurd. 
2. De door u voor verzending van artikelen of diensten aangeleverde persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt om bestellingen of diensten zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren. 
3. Een nieuwsbrief of ander informatieve berichten die Loyaltoyou zou willen versturen aan haar bekende klanten, wordt uitsluitend verstuurd na aanvinken van "ja, ik wil een nieuwsbrief en andere informatie van Loyaltoyou ontvangen". Mocht u geen nieuwsbrief of andere informatie meer willen ontvangen, is een mailtje naar info@loyaltoyou.nl voldoende. 
9. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ​die per 25 mei 2018 geldt, is deze website beveiligd met een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat dat het gegevensverkeer wordt versleuteld. Een SSL-certificaat herkent u aan het groene slotje en de "https://" in de adresbalk. U bent hierdoor verzekerd dat u wat betreft uw persoonlijke gegevens veilig gebruik van deze site kunt maken. 
10. Recht
1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van LoyalToYou is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

Over LoyalToYou

Loyal to you is de website van Elisabeth Versluis en haar boeken "Je hebt de K van - voor jou als vrouw" en "Je hebt de K van - voor jou als man". Elisabeth heeft de boeken geschreven op basis van haar vak als herborist, haar vak als wijkzuster (Verzorgende IG, niveau 3+), ontmoetingen in de thuiszorg met palliatieve en terminale zieken, en haar eigen ervaringen met kanker. Zij schrijft naast boeken ook artikelen voor vak- en consumentenmagazines en houdt lezingen en presentaties rond "Je hebt de K van..." en gerelateerde thema's. Filosofie van Loyal to you: De informatie die verzameld is in "Je hebt de K van..." en op deze website hebben het streven naar een groter welzijn naast en na reguliere kankertherapie. Daarbij is het uitgangspunt dat een patient handreikingen en empathie voor klachten en klachtjes ervaart in een periode dat zij/hij kankertherapie in het ziekenhuis ondergaat. De kruidensuggesties zijn nooit een vervanging voor reguliere kankertherapie. 'Je hebt de K van..." streeft naar integratieve geneeskunde. En Loyal to you hoopt zich te ontwikkelen tot een digitale uiting daarvan. Respect voor mens, dier en natuur is voorwaarde hieraan te kunnen participeren.

Neem contact met ons op

Mobiel
+31 633904114
E-mail
info@loyaltoyou.nl
Whatsapp
+31 633904114

Facebook